Algemene voorwaarden

ALGEMENE Voorwaarden Simons Academy
www.mindsetvoorsucces.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Simons Academy en al haar groepsmaatschappijen, zowel huidige als toekomstige, dan wel enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaard.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.3 Leverancier/derde: de onderneming of natuurlijke persoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan de leverancier een product of (online)dienst al dan niet rechtstreeks levert aan de opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen (advies)diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs, voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer leveranciers kan betrekken.

2. Toepasselijkheid en wijziging van de voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, alle andere uitingen van opdrachtnemer en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzing door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk vloeit.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – geheel vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de acceptatie van de offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd door opdrachtnemer. Een overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat de opdrachtnemer start met de uitvoering ervan. 3.3. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door opdrachtnemer.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht voor de uitvoering van de overeenkomst leveranciers te betrekken.

5. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

6. Zekerheidsstelling

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vorderen voor de uit te voeren overeenkomst. Zolang het voorschot niet is voldaan door opdrachtgever behoudt opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7. Wijzigingen in de overeenkomst

7.1 Indien, nadat de overeenkomst is gesloten, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd door opdrachtgever, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de overeenkomst een verandering in de overeengekomen prijs aan te brengen.
7.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte overeenkomst aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid.

8. Contractsduur; uitvoeringstermijn

8.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9. Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

10. Levertijd

Overeengekomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of waarbinnen geleverd dient te worden, zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige afronding van de werkzaamheden c.q. niet tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

11. Gebreken, klachttermijnen

11.1 Klachten betreffende de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de klacht gegrond acht zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient aan opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (aansprakelijkheid).
11.2 Klachten betreffende het factuurbedrag dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
11.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.
11.4 De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden c.q. het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de opdrachtgever.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 Indien opdrachtgever niet of niet geheel diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer nakomt heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
12.2 Indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden waaruit blijkt dat de opdrachtgever diens verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig zal kunnen nakomen heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
12.3 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen in geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of wanneer er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer over diens vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer is in dat geval niet schadeplichtig.
12.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden zal opdrachtnemer de nog te verrichten werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever overdragen aan hem. Wanneer deze overdracht aanvullende kosten voor opdrachtnemer meebrengt, dan worden deze kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever.
12.5 Als de Overeenkomst wordt ontbonden of op een ander wijze beëindigd zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.6 Opschorting door opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever niet van diens verplichtingen. Het is opdrachtgever niet toegestaan diens verplichtingen op te schorten of te verrekenen met vorderingen op opdrachtnemer.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten met betrekking tot (geestes-)producten die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft gebruikt of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen.
13.2 Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 13.1 bedoelde producten over te gaan, noch daarvan gebruik te maken voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

14. Honorarium

14.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend volgens de in de offerte vermelden tarieven van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium van opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfkosten en anderen in het kader van de opdracht gemaakte kosten. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht, tenzij anders overeengekomen. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
14.2 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek of na algehele uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
14.3 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

15. Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum: door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummer ten name van opdrachtnemer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtnemer heeft het recht om aan opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk bepaalde incassokosten in rekening te brengen.
15.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

16. Aansprakelijkheid Dit artikel is niet van toepassing op opdrachtgevers die een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

16.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar (leidinggevende) ondergeschikten.
16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door leveranciers en/of producten of diensten van leveranciers, ongeacht of deze door opdrachtnemer zijn ingeschakeld of gecontracteerd.
16.3 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofden dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, exclusief btw, dan wel, indien de schade hoger, tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
16.4 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).
16.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

17. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

17.1 Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan opdrachtnemer worden toegerekend wanneer zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (hierna: overmacht).
17.2 Wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft zij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Opdrachtgever wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 17.3 Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is dan kan de overeenkomst door elk der Partijen worden ontbonden. De reeds verrichte werkzaamheden worden tot het moment van ontbinding aan opdrachtgever in rekening gebracht conform artikel 14.3.

18. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en/of andere aanspraken van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met de door opdrachtnemer (in opdracht van opdrachtgever) verrichte werkzaamheden in ieder geval na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of aanspraken.

19. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Limburg. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

22. Intentieverklaring

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.